Rubrikbild

Parkering Malmö – en självklar del av Malmös spännande utveckling

Vårt nya flaggskepp
I februari 2012 invigdes vårt hittills mest spännande och komplicerade byggprojekt, P-huset Bagers Plats, en parkeringsanläggning i två plan under mark. 
P-huset Bagers Plats löser mångas parkeringsbehov. Tillgängligheten till vårt attraktiva city förbättras ytterligare för alla besökare. Förtätningen av denna del av staden innebär ett ökat behov av parkeringsmöjligheter för verksamma i närområdet. Anläggningen ligger i direkt anslutning till Malmö C och blir därför en bra ”Park & Ride-lösning” om man vill ta sig vidare med tåg eller buss. P-huset Bagers Plats är också en bra parkeringsmöjlighet för de som ska besöka Malmö Live som färdigställs 2015. 
Under 2012 har månadskunder strömmat till anläggningen medan det har varit en större utmaning att få korttidskunder att hitta dit. 
En anledning kan vara att en kort tid efter vår invigning av p-huset så påbörjades en omfattande renovering av Älvsborgsbron vilket har försvårat för våra kunder att ta sig till anläggningen. Till sommaren 2013 skall bron åter vara öppen.
Miljö i fokus
I maj invigdes P-huset Fullriggaren, ett parkeringshus som genomsyras av miljö- och hållbarhetstänk. Alla boende i kvarteret Fullriggaren har tillgång till en bilpool i p-huset. I syfte att minska anläggningens elbehov så byggdes en 146 kvadratmeter stor vägg av solceller på parkeringshusets södra sida. P-huset är även förberett för installation av vertikala vindkraftverk.
Nytt stort avtal i Hyllie
Vi driver många parkeringsytor i Hyllie och trafikflödena ska fungera såväl i vardag som vid stora evenemang, vilket kan vara en utmaning. 
I oktober 2012 öppnade det nya shopping-centret Emporia i Hyllie med över 200 butiker och cirka 25.000 besökare per dag. Parkering Malmö skrev under avtal med Emporia om drift och underhåll av Emporias parkering. Det är ett av våra största avtal och även en stor utmaning att hantera trafikflödena i Malmös mest välbesökta och trafikerade parkerings-anläggning.
Förlängd option
Förutom att bygga och förvalta så har vi uppdraget att övervaka Malmö stads gator och torg. Vi arbetar för att göra gaturummet trafiksäkert, framkomligt och tillgänglighet för alla. Optionen avseende uppdraget ”Kommunal parkeringsövervakning” förlängdes under året t o m augusti 2014. 
Vad händer 2013?
Under det kommande året kommer vi också att fokusera på konsolidering av våra verksamheter.
Vi kommer aktivt att marknadsföra våra nya fräscha parkeringsanläggningar och vårt servicekoncept, så att bilisterna enkelt hittar dit.  
Många av våra nya anläggningar ligger i exploateringsområden. En fördel för byggherrar av såväl bostäder som kontor, då de har möjlighet lösa sitt parkeringsbehov via oss istället för att bygga parkeringslösningar på egen hand vilket ofta fördyrar och försvårar byggprojekten. Vi har idag många förfrågningar från byggherrar i närheten av våra nya anläggningar i t ex 
Hyllie, Västra Hamnen och området kring Malmö Live.
I maj 2013 arrangeras Eurovision Song Contest vid Malmö Arena i Hyllie. Då kommer Malmö stad verkligen att visa upp sig för världen och här har infrastrukturen i Hyllie naturligtvis en betydande faktor.
Vi måste anpassa oss
Under 2012 visar vi ett underskott som baseras på att vi för första gången genomfört en värdering av våra parkeringsanläggningar. Detta resulterade i en nedskrivning av P-huset Stadion. Värderingen totalt visade på att våra anläggningar har ett betydande övervärde men varje enskild parkeringsanläggning är en utmaning när det gäller att generera driftöverskott som försvarar investeringskostnaden. 
Resultatmässigt blir även 2013 ett tufft år. Merparten av våra nya anläggningar utvecklas i positiv riktning men det tar tid innan driftsöverskotten överstiger kapitalkostnaden. Ett marginellt överskott prognosticeras 2013 som sedan succesivt kommer förbättras.  
I vilken takt detta sker beror naturligtvis mycket på tillväxten i Malmö stad. Det beror också på vilka kommunikationsmedel som boende och verksamma väljer för att ta sig till och från arbetsplatser och övriga aktiviteter. Citytunneln har medfört ett ändrat resebeteende. Trenden visar på att en allt större andel väljer cykel eller kollektivt resande till arbetet. Detta ligger i linje med stadens ambitioner eftersom tillväxten i annat fall utökar trängselproblematiken i city. Denna utveckling bevakar vi för att i så stor utsträckning som möjligt anpassa antalet parkeringsplatser utifrån ett långsiktigt behov.
Tomas Strandberg

Den goda trenden för Parkering Malmö håller i sig. Återigen kan vi konstatera att resultatet för  2017 är det bästa någonsin för bolaget. Med det som trygg grund tar vi nu fokus på digitalisering och hållbarhet, men också på fortsatta investeringar för att möta behoven i en expansiv stad.

Resultatet för 2017 var 38 mkr och mer än 10 mkr bättre än 2016. Den positiva ekonomiska utvecklingen är en konsekvens av våra stora investeringar i nya parkeringsanläggningar mellan 2009 och 2013. Hela organisationen har sedan dess arbetat utifrån ett lönsamhetsfokus med ambitionen att förbättra beläggningen i våra parkeringsanläggningar. De senaste åren har det tagit fart rejält och vi är stolta och nöjda med utvecklingen, men kommer inte att slå oss till ro. Det finns fortfarande mycket kvar att göra. 

Fortsatta investeringar

Malmö växer och förtätas oavbrutet. Tillgängligheten är en avgörande faktor för att Malmö även i fortsättningen ska vara en attraktiv och expansiv stad. Parkering Malmö spelar här en viktig roll genom att vara med i utvecklingen av nya områden, där parkeringar alltid är en viktig fråga. 

Vi kan nu se i flera områden, exempelvis kring Malmö Live, att vi börjar få svårt att erbjuda parkeringsplatser, i synnerhet för månadskunder. Därför är det av största vikt att vi fortsätter våra satsningar och att vi åter höjer vår investeringstakt. Med anledning av detta tittar vi nu på möjliga investeringsobjekt de närmaste åren. Det rör sig om parkeringshus vid Hyllie, Citadellsfogen, Sege Park, Hyllie norr om mässan och vid Nyhamnen. 

När vi gör dessa satsningar är det av största vikt att vi både har den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i fokus.

Hållbarhet

2017 var annars året då vi startade ett långsiktigt fokus på hållbarhet. Malmö profilerar sig ständigt nationellt och internationellt i hållbarhetsfrågor. Vi på Parkering Malmö vill vara med i det arbetet och ser nu över hur vi i högre grad kan hjälpa till att bidra till den utvecklingen.

Det har för vår del bland annat inneburit att vi har beslutat att satsa cirka 20 miljoner kronor på att uppföra sammanlagt nära 10 000 kvadratmeter solceller på tak och fasader. Det kommer att ge oss cirka 1,4 miljoner kWh energi per år. Vi har vidare tecknat avtal med E.ON om 80 nya laddpunkter vilket ger oss en fördubblad kapacitet jämfört med för några år sedan.

Vi diskuterar nu hur vi ska bygga framtidens parkeringshus både vad det gäller konstruktion, val av material och driftskostnader. Vi undersöker möjligheten att i Sege Park bygga ett parkeringshus i trä.

Hållbarhet handlar i hög utsträckning om att ha beredskap för framtiden. Kanske ska vi börja bygga på ett sätt så att parkeringshusen helt eller delvis kan omvandlas den dagen bilinnehavet eller parkeringsbehovet minskar? Det är stora frågor som kräver noggrann eftertanke.

En annan hållbarhetsfråga handlar om att underlätta för smartare transporter. Vi tittar tillsammans med Malmö stad på olika former av samutnyttjande när man transporterar sig med bil för att sedan byta över till cykel. Det skulle öppna för att man inte behöver parkera vid sin slutstation. Den här typen av lösningarna blir intressanta när staden blir tätare och kan redan ses i andra storstäder.

Digitalisering

Parkering Malmö jobbar även intensivt med digitaliseringen av parkering och övervakning. Vi vill hitta innovativa betallösningar för att bli kundvänligare och minska mynthanteringen. Under 2017 slöts avtal med Parkster, Easypark och Mobill och genom dem kan man nu betala parkeringsavgiften via sin mobiltelefon.

Andelen betalande med mobil har ökat dramatiskt under de senaste åren och ungefär en tredjedel av våra kunder betalar idag med sin mobil där det är möjligt. Mynthanteringen är i stort sett avvecklad och erbjuds numera bara på ett fåtal ställen, till exempel vid Skånes Universitetssjukhus. Vår ambition är så klart att övergången till digitala betallösningar ska gå så snabbt och smärtfritt som möjligt.

Vi utvecklar också den digitala tekniken för en mer rationell parkeringsövervakning. Ledningen har varit på studieresa i Rotterdam i Nederländerna och tittat på skanningsfordon, bilar utrustade med kameror som läser av registreringsskyltarna på parkerade fordon. Det innebär att biljettautomaterna görs om så att man i stället fyller i sitt fordons registreringsnummer. Det kommer kunderna även att kunna göra på sin mobiltelefon eller på sin handdator. Vi har beslutat att införa systemet här i Malmö på våra egna parkeringsytor. Detta skall leda till en förenklad hantering för kunden och en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

Trygghet

Vi har även en ambition att göra våra parkeringshus tryggare. Det är i linje med fullmäktigemålen om en tryggare stad. Här har vi tittat på olika möjligheter att öka närvaron, sätta upp kameror och skapa ljusa anläggningar.

Personal

Vi fortsätter också att arbeta med frisknärvaron. Talen på det här området blir stadigt bättre, men vi är ändå inte riktigt nöjda. Vi rekryterade under 2017 bland annat en ny gruppchef för service, tekniker och fastighetsskötare. Under 2018 ska vi kompetensförstärka organisationen ytterligare på it-sidan med digitaliseringen, med projektledning av kommande anläggningsprojekt, med en hållbarhetssamordnare och med en kommunikatör.

Det är med stor tillförsikt vi tar oss an de utmaningar som ligger framför oss. Med den kompetens och det engagemang vi har i vår organisation har vi alla möjligheter att leva upp till de högt ställda målen och även fortsättningsvis utgöra en viktig partner i Malmös expansiva och spännande utveckling.

Tomas Strandberg

Skriv ut