Rubrikbild

Bolagsstämma 24 april

Ordinarie bolagsstämma i Malmö Kommuns Parkeringsaktiebolag (Parkering Malmö).

TID:  Onsdagen den 24 april kl 13
PLATS: Malmö Live (Green Room), Dag Hammarskjölds Torg 4
Allmänheten och massmedia har närvarorätt vid bolagsstämman.

Kl 13 Information från Malmö Stadshus AB och respektive  dotterbolag

- Malmö Stadshus AB 
- MK.B Fastighets AB 
- Malmö Kommuns Parkerings AB Malmö Parkeringsövervakning AB Malmö Live Konserthus AB 
- Malmö Stadsteater AB 
- MINC i Sverige AB 
- Malmö Leasing AB 
- Boplats Syd AB

ca kl. 14.00 Kaffe

ca kl 14.15 - ca kl 16 Respektive bolags årsstämma i följande ordning: 

- Årsstämma för MKB Fastighets AB
- Årsstämma för Malmö Kommuns Parkerings AB Arsstämma för Malmö Parkeringsövervakning AB
- Årsstämma för Malmö Live Konserthus AB
- Årsstämma för Malmö Stadsteater AB
- Årsstämma för MINC i Sverige AB
- Årsstämma för Malmö Leasing AB
- Årsstämma för Boplats Syd AB
- Årsstämma för Malmö Stadshus AB

Dagordning

1. Stämman öppnas.
2.. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Offentlighet vid stämman.
8. Framläggande av Årsredovisningen (1), revisionsberättelsen och lekmannarevisionens granskningsrapport.

(Eventuella i förväg ställda frågor från kommunfullmäktiges ledamöter besvaras under denna punkt. )

9. Beslut ifråga om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning (2) 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
13. Beslut om kommunfullmäktiges generella ägardirektiv och särskilda ägardirektiv fortsatt ska gälla för verksamheten.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande.

Angående punkterna 7 och 8:
Kommunfullmäktige har genom beslut 1984-05-24, § 153, uppdragit åt kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder att genom företrädare vid årsstämmor i de kommunala företagen verka för att beslut fattas om dels närvarorätt vid stämmorna för kommunfullmäktiges ledamöter med yttrandefrihet för dessa i form av rätt att i förväg ställa frågor, med rätt att även delta i härtill anslutna diskussioner, dels öppenhet vid stämmorna även för allmänheten och massmedia.

Ledamot av kommunfullmäktige som önskar begagna sig av rätten att i förväg ställa frågor till
stämman, ombeds att göra detta skriftligen till Malmö Kommuns Parkerings AB,
Att: VD Michael Olsson, Box 60018, 216 10 Limhamn, senast 17 april 2019.

Skriv ut