Rubrikbild

Kallelse till årsstämma i Malmö Kommuns Parkerings AB

Till Malmö Stadshus AB samt styrelsen och revisorer i Malmö Kommuns Parkerings AB

Kallelse till årsstämma i Malmö Kommuns Parkerings AB

Aktieägaren i Malmö Kommuns Parkerings AB, org nr 556191-3095,  kallas härmed till årsstämma.

Tid: Fredagen den 27 april 2018 ca kl 12.15 (den gemensamma årstämman för Malmö stads bolag startar kl. 10)

Plats: Malmö Live (lokal Green room) Dag Hammarskjölds Torg 4, Malmö

 

Dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Offentlighet vid stämman.

8. Framläggande av årsredovisningen [1], revisionsberättelsen och lekmannarevisionens granskningsrapport.

Eventuella i förväg ställda frågor från kommunfullmäktiges ledamöter besvaras under denna punkt.

9. Beslut ifråga om

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning[2]

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

11. Beslut om kommunfullmäktiges generella ägardirektiv och speciella ägardirektiv fortsatt ska gälla för verksamheten.

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.'

13. Stämmans avslutande.

 

Angående punkterna 7 och 8:

Kommunfullmäktige har genom beslut 1984-05-24, § 153, uppdragit åt kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder att genom företrädare vid årsstämmor i de kommunala företagen verka för att beslut fattas om dels närvarorätt vid stämmorna för kommunfullmäktiges ledamöter med yttrandefrihet för dessa i form av rätt att i förväg ställa frågor, med rätt att även delta i härtill anslutna diskussioner, dels öppenhet vid stämmorna även för allmänheten och massmedia.

Ledamot av kommunfullmäktige som önskar begagna sig av rätten att i förväg ställa frågor till stämman, ombeds att göra detta skriftligen senast 20 april 2018. till:

Malmö Kommuns Parkerings AB, 
Att: VD Tomas Strandberg,
Box 60018, 216 10  Limhamn, 

Malmö 9 april 2018

Styrelsen

 

 

Skriv ut