Rubrikbild

28 juni, 2019

Parkering Malmö satsar på hållbar parkering:

P-hus blir oas för fåglar och insekter

En av Parkering Malmös miljösatsningar har nyligen blivit synlig för malmöborna. Bolaget har just installerat en växtvägg på P-huset Godsmagasinet intill Malmö Live. Förutom att bidra till människors välbefinnande och hälsa, förväntas växtväggen ge ökad biologisk mångfald i form av småfåglar, bin och andra pollinerande insekter. Installationen är bara början på en större satsning.  − Vi kommer även att installera en växtvägg på P-huset Anna, berättar Michael Olsson, VD på Parkering Malmö. Sammanlagt rör det sig om 600 m2 växtväggar på P-huset Godmagasinet och P-huset Anna.

− Gröna miljöer har en positiv inverkan på människors trivsel och hälsa, berättar Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg på Parkering Malmö. Med våra växtväggar, eller som det också kallas, ekofasader, medföljer också andra hälsofrämjande faktorer såsom minskat buller samt viss partikelrening från avgaser.  De kommer att bidra till olika typer av ekosystemtjänster på ytor och platser som tidigare inte har bidragit till stadens gröna värden. Våra växtväggar skapar hemvist åt olika insekter, spindlar och krypare som i sin tur kan bli mat åt fåglar. Avsaknaden av insekter i stadsmiljöer är inte bara ett ekologiskt hot, utan skapar också ökade kostnader för staden då inga växter blir pollinerade utan årligen måste återplanteras.

Växtväggarna kommer att vara gröna från start, då de växer inifrån och ut och inte nerifrån och upp. De kommer att innehålla 40 olika växtarter, varav 15 ur den svenska floran, och blommande arter mellan april och oktober. Själva väggpanelen består av ihålig betong, och har goda bullerdämpande egenskaper.

 

– Om växtväggarna visar sig fungera bra så kommer vi med all säkerhet fortsätta den här typen av satsningar på grönska runt våra parkeringshus. Vi planerar redan nu för tre stora växtväggar på ett nytt parkeringshus som ska byggas i Sege Park om totalt ca 1 400 m2, berättar Michael Olsson.

Parkering Malmö planerar också en innovativ lösning som kommer att fånga upp dagvatten från såväl parkeringshuset som från andra närliggande fastigheter. Detta vatten kommer att användas till att bevattna växtväggarna, och därmed även avlasta dagvattenbrunnarna i området.

− Under hösten kommer vi att installera solceller på taken, och även det regnvatten som samlas in här, kommer att användas till bevattning, berättar Michael Olsson.

För att installera växtväggarna på P-husen har Parkering Malmö beviljats bidragsmedel från Boverkets program ”Bidrag för grönare städer”.  Projektet ska undersöka vilka nyttor som växtväggarna ger staden, till exempel vad gäller ökad biologisk mångfald, minskat buller och omhändertagande av dagvatten.

 

För mer information, kontakta:

Michael Olsson, ekonomichef och tf VD. Email: michael.olsson@pmalmo.se. Mobil 0734-48 20 04.
Maja Johansson, Miljö- och klimatstrateg. Email: maja.johansson@pmalmo.se. Mobil: 073-448 20 52

Skriv ut